Característiques

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

CEIP Tramuntana, és una escola sostinguda amb fons públics. Està situada en un entorn rural del terme municipal de Maó. 
Acull alumnat des de 3 fins els 12 anys. Actualment l’alumnat  està organitzat en 4 aules que corresponen als diferents cicles educatius (educació infantil, primer cicle, segon cicle i tercer cicle) on conviuen fillets de dos nivells educatius en el cas de primària  i 3 en el cas d’educació infantil.
L’objectiu principal del centre és formar persones competents i capaces d’afrontar i solucionar situacions que es plantegen a la vida tant escolar com social. Per aquest motiu no s’utilitzen llibres de text, creant dins l’aula diversitat de situacions d’aprenentatge que ajuden als infants a entendre i interactuar en el món que els envolta.
La llengua vehicular del centre és la llengua catalana, per aquest motiu la comunicació entre els mestres de l’escola i la família es realitza en català.
La llengua anglesa es comença a impartir a d’educació infantil  dedicant 1’5h setmanals.
La llengua castellana  s’utilitza durant les sessions d’educació física i psicomotricitat.

LÍNIA METODOLÒGICA

La metodologia del centre està encaminada a desenvolupar les competències bàsiques del nostre alumnat. S’utilitzen estratègies com treball per projectes, tasques, simulacions, tallers ,entre d’altres.

PROGRAMES DEL CENTRE
 • Pla educatiu Plurilingüe:  Aquest programa implica treballar la llengua anglesa de forma interdisciplinar a àrees no lingüístiques com són: naturals, matemàtiques, hort, tallers i teatre. Comptem amb el suport d’un auxiliar de conversa nadiu per reforçar l’expressió oral, a més de la participació de les mares i pares anglosaxons de l’escola, que col·laboren en dinàmiques d’aula on la llengua vehicular és l’anglès.
 • Projecte amb el Fons Menorquí de Cooperació: Des del curs 2012-13 tenim una agermanament amb el centre San Jose de Amucayán de Nicaragua amb el qual treballem un objectiu comú.
 • Centre ecoambiental: Creim que l’educació ambiental ha de ser una constant  en el dia a dia de l’escola per això ,desenvolupam un projecte ambiental anual enfocat a una temàtica diferent cada any.  A més, cada any, treballem l’estalvi energètic i la gestió de residus.
 • Reutilització de llibres: Els llibres de lectura, que llegeix l'alumnat del centre, es van reutilitzant any rere any. Malgrat les subvencions per seguir realitzant aquest programa han desaparegut, el centre té intenció de continuar amb el programa  de manera interna durant el curs  2012– 2013.
 • Hort Escolar: L’escola disposa d’un espai d’hort escolar on l’alumnat d’educació infantil i primer cicle realitzen diferents tasques i projectes. La resta de l’alumnat i treballa de maner puntual.

VALORS

L’escola aposta per crear espais educatius càlids, acollidors i segurs on a més d’anar adquirint diferent tipus de continguts o procediments de caire més acadèmic  també es desenvolupin valors i actituds de convivència basats en:
 • Respecte:  Acceptar la diversitat, diferències de sexe, cultura, capacitats, ideologia dels altres i també amb la natura, escola , pobla...
 • El pluralisme i valors democràtics
 • Responsabilitat individual i col·lectiva
 • Solidaritat
 • Autoestima
 • Coeducació
 • Atenció a la diversitat
 • Participació de l’alumnat
 • Participació de les famílies 
La comunitat educativa és l’alumnat , la seva família i els/les mestres. És important  que hi hagi una relació de confiança perquè el  camí cap el desenvolupament personal i intel·lectual de l'Infant sigui el més harmònic possible.

HORARI DEL CENTRE

L’horari lectiu del centre és de 8’30 a 13’30. El centre no disposa de servei de menjador, de transport escolar, servei de guarda ni activitats extraescolars.